تناسب پالت با کانتینر

اطلاعات مفید - عملیاتی - تناسب پالت با کانتینر


نوع پالت : 80*110 سانتی متر //20 فوت: 14 عدد // 40فوت: 28 عدد
نوع پالت : 90*110 سانتی متر // 20 فوت: 12 عدد // 40فوت: 24 عدد
نوع پالت : 110*110سانتی متر // 20فوت: 10 عدد // 40فوت: 20 عدد
نوع پالت : 120*110 سانتی متر //20فوت : 10عدد // 40فوت :20عدد
نوع پالت : 140*110 سانتی متر // 20فوت : 8 عدد // 40 فوت : 16 عدد
نوع پالت : 120*80 سانتی متر // 20 فوت : 11 عدد // 40 فوت 21 عدد