انواع کانتینر ها

اطلاعات مفید - عملیاتی - انواع کانتینر ها


کانتینر 20 فوت استاندارد تخت ( Flat ) :
طول داخلی / عرض داخل / ارتفاع داخل / عرض درب / ارتفاع درب / فضای داخل / حداکثر ظرفیت بار
6 متر / 2.44 متر / 2.233 متر / ----- / ----- / ----- / 24000 کیلو گرم
کانتینر 40 فوت استاندارد تخت ( Flat ) :
طول داخلی / عرض داخل / ارتفاع داخل / عرض درب / ارتفاع درب / فضای داخل / حداکثر ظرفیت بار
12.18 متر / 2.44 متر / 1.95 متر / ----- / ----- / ------ / 39200 کیلوگرم


کانتینر 20 فوت استاندارد یخچال دار (Reefer ) :
طول داخلی / عرض داخل / ارتفاع داخل / عرض درب / ارتفاع درب / فضای داخل / حداکثر ظرفیت بار
5.425 متر / 2.274 متر / 2.274 متر / 2.274 متر / 2.21 متر / 28.3 مترمکعب / 20800 کیلو گرم
کانتینر 40 فوت استاندارد یخچال دار ( Reefer ) :
طول داخلی / عرض داخل / ارتفاع داخل / عرض درب / ارتفاع درب / فضای داخل / حداکثر ظرفیت بار
11.5 متر / 2.274 متر / 2.184 متر / 2.274 متر / 2.15 متر / 57.8 متر مکعب / 25.580 کیلوگرم
کانتینر 40 فوت استاندارد یخچال دار ( High Cube Reefer ) :
طول داخلی / عرض داخل / ارتفاع داخل / عرض درب / ارتفاع درب / فضای داخل / حداکثر ظرفیت بار
11.56 متر / 2.28 متر / 2.5 متر / 2.28 متر / 2.44 متر / 66.6 متر مکعب / 25980 کیلوگرم


کانتینر 20فوت استاندارد بدون سقف ( Open Top ) :
طول داخلی / عرض داخل / ارتفاع داخل / عرض درب / ارتفاع درب / فضای داخل / حداکثر ظرفیت بار
5.9 متر / 2.311 متر / 2.35 متر / 2.28 متر / 2.184 متر / 32.23 متر مکعب / 21.600 کیلوگرم

کانتینر 40 فوت استاندارد بدون سقف ( Open Top ) :
طول داخلی / عرض داخل / ارتفاع داخل / عرض درب / ارتفاع درب / فضای داخل / حداکثر ظرفیت بار
12.036 متر / 2.35 متر / 2.35 متر / 2.35 متر / 2.274 متر / 65.5 متر مکعب / 26.630 کیلوگرم

کانتینر 20 فوت استاندارد Flat Rack :
طول داخلی / عرض داخل / ارتفاع داخل / عرض درب / ارتفاع درب / فضای داخل / حداکثر ظرفیت بار
5.620 متر / 2.2 متر / 2.233 متر / ---- / ----- / ----- / 21.470 کیلوگرم
کانتینر 40 فوت استاندارد Flat Rack :
طول داخلی / عرض داخل / ارتفاع داخل / عرض درب / ارتفاع درب / فضای داخل / حداکثر ظرفیت بار
12.08 متر / 2.438 متر / ½ متر / ----- / ---- / ----- / 39000 کیلوگرم


کانتینر 20 فوت استاندارد :
طول داخلی / عرض داخل / ارتفاع داخل / عرض درب / ارتفاع درب / فضای داخل / حداکثر ظرفیت بار
5.9 متر / 2.35 متر / 2.393 متر / 2.35 متر / 2.28 متر / 33.2 متر / 21.770 کیلوگرم


کانتینر 40 فوت استاندارد :
طول داخلی / عرض داخل / ارتفاع داخل / عرض درب / ارتفاع درب / فضای داخل / حداکثر ظرفیت بار
12.036 متر / 2.35 متر / 2.393 متر / 2.35 متر / 2.28 متر / 67.7 متر مکعب / 26.780 کیلوگرم

کانتینر 40 فوت استاندارد High Cube :
طول داخلی / عرض داخل / ارتفاع داخل / عرض درب / ارتفاع درب / فضای داخل / حداکثر ظرفیت بار
12.036 متر / 2.35 متر / 2.697 متر / 2.35 متر / 2.565 متر / 66.6 متر مکعب / 25.980 کیلوگرم