خدمات

نفت و انرژی

1) بانکینگ
     • تهیه و تدارک سوخت مورد نیاز شناورها ( نفت کوره – گازوئیل )
     • تهیه وتدارک آب شیرین

2) خدمات بازرگانی نفتی ، تهیه و تجارت محمولات نفتی به شرح ذیل :
     • نفت کوره
     • گازوئیل
     • میعانات گازی
     • قیر
     • فرآورده های پتروشیمیارسال درخواست