خدمات

پشتیبانی تجاری

1- مشتاقانه خدماتی را برای حمایت از هر نوع تجارت در ایران که در توان داشته باشیم ارائه خواهیم داد .
     • خدمات نمایندگی
     • نمایندگی خدمات کشتیرانی
     • نمایندگی در رزرو بار و کالا
     • ارائه خدمات فورواردری
     • ارائه خدمات مربوط با واردات و صادرات کالا
     • مشاوره در طراحی خدمات در حیطه فعالیت های شرکت
     • بازاریابی و تبلیغات

2- خدمات نمایندگی عمومی
     • جابجائی درون و برون پرسنل
     • رزرو هتل و جابجائی
     • هماهنگی و برنامه ریزی جلسات کاری
     • جست وجوی تامین کنندگان و ارائه کنندگان خدمات محلی بر مبنای نیاز مشتری
     • سایر خدمات نمایندگی عمومی

3-برای هر نوع مشارکت در راستای فعالیت های شرکت آماده مذاکره پیشنهاد هستیم .ارسال درخواست