سوالات متداول

سوالات متداول

عبارتست از هرنوع اظهار نامه اي كه توسط شخص مسئول حمل و نقل يا نماينده او هنگام ورود يا خروج وسيله حمل و نقل به مقامات گمركي ارائه شود و حاوي مشخصات لازم درارتباط با وسيله حمل ونقل ، مسير سفر ، بار،كالاهاي توشه اي و ملزومات كاركنان و مسافرين ميباشد.

عبارت است از يك "اظهار نامه مبدا" كه توسط يك مقام يا مقامات صالح گواهي شده است.

سندي است كه بايد توسط شركت بيمه و يا نمايندگي آن و يا بوسيله پذيره نويسان صادرو يا امضا شده باشد.وتاريخ آن بايد همزمان و يا قبل از تاريخ حمل باشد مبلغ بيمه نامه بايد حداقل برار با ارزش سيف كلا باشد. گواهي بيمه بايد : 1- با آنچه كه دراعتبار ذكر شده ، مطابقت داشته باشد. 2- كليه خطرات ذكر شده دراعتبار را در برگيرد 3- باسايراسناد درمورد محموله و شرح كالا مطابقت داشته باشد.

اظهاريه امضاء شده اي است كه حاكي از مبدا ساخت كالا ميباشد.گواهي مبداتوسط صادر كننده كالا و يا نماينده اش تهيه ميشود ولي اين گواهي دربعضي از كشور ها بايد روي فرم خاصي تائيد يك سازمان اداري مستقل (براي مثال اطاق بازرگاني) باشدصادرشود.

درراه هاي کشور،علاوه بر ارتقاء سطح (ITS) توسعه سیستم هاي حمل و نقل هوشمند خدمات و کاهش هزینه ها، نقش موثري در ارتقاء ایمنی دارد و در بسیاري از موارد منجر به کاهش آمار تصادفات و تلفات رانندگی و بهبود و ارتقاي شاخ صهاي ایمنی شده است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اهتمام دارد که با توسعه سیستم هاي نوین نظارتی و کنترلی درمدیریت ترافیک جاده اي، توسعه مراکز مدیریت راه هاي کشور، تجهیز راههاي کشور به ابزارهاي ثبت تخلفات سرعت، پوشش کامل آزادراه ها و بزرگراه هاي شریانی کشور سرعت متغیر(VMS) ، به دستگاه هاي ترافیک شمار برخط و نصب تابلوي پیام متغیر و نیز تجهیز دستگاه هواشناسی جادهاي در نقاط حساس و مهم کشور، کیفیت(VSL) استفاده از راه هاي کشور را ارتقاء بخشد.

تاريخ - نام و نشاني خريدار و فروشنده - شماره سفارش با قرارداد - مقدار و شرح كالا - قيمت واحد - شرح هرگونه هزينه اضافي توافق شده كه در قيمت واحد منظور نشده است - ارزش كل كالا - ورزن كالا - تعدا بسته ها - علائم و شماره هاي حمل - شرايط تحويل و پرداخت جزئيات حمل